hero-image

Help jij ook mee bij het maken van plannen voor Oud-Oost?

Het gebiedsplan voor 2017 maken we samen! Het wordt door bewoners, ondernemers en ambtenaren samen opgesteld. Woon of werk je in Oud-Oost? Dan kun je jouw reactie of ideeën geven via deze site.

Update 26 november 2016
Hartelijk dank voor uw bezoek en/of reactie op deze website. Afgelopen periode is samen met bewoners en ondernemers,
het Algemeen Bestuur van het stadsdeel en diverse organisatie-onderdelen van de gemeente gewerkt aan het gebiedsplan 2017.

Op basis van online reacties en offline discussies zijn projecten geformuleerd waaraan komend jaar gaat worden gewerkt.
Deze voorstellen zijn gebundeld in het gebiedsplan.

Gebiedsgericht werken
Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt. En je wilt misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. De gemeente Amsterdam speelt daar graag op in. Samen doen wat de stad nodig heeft. Dat noemen we gebiedsgericht werken.

Hoe?
Door goed naar elkaar te luisteren en door samen te werken. We onderzoeken samen wat er nodig is en hoe projecten in het verleden hebben gewerkt. En we kijken naar wie wil en kan meewerken om de projecten uit te voeren.

Als uitgangspunt voor het vaststellen van de projecten voor 2017 gebruiken we zeven prioriteiten.

Zeven prioriteiten voor Oud-Oost

Zelfredzaamheid en de dragende samenleving

Versterken van de zelfredzaamheid en de dragende samenleving in de buurten van Oud Oost.

Jeugd

Perspectief voor jeugd

Veiligheid en leefbaarheid

Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de buurten van Oud Oost.

Openbare Ruimte & verkeersveiligheid

Verbeteren Openbare ruimte en Verkeersveiligheid

Groen en duurzaamheid

Meer groen en duurzaamheid, betere luchtkwaliteit en meer hernieuwbare energie

Werkgelegenheid & economie

Versterken werkgelegenheid en buurteconomie

Zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen

Verbeteren van de leefbaarheid in de buurten en versterken van de zelfredzaamheid van bewoners en de dragende samenleving. Het realiseren van meer betrokkenheid van bewoners door:

 • De maatschappelijke accomodaties beter te gebruiken
 • Bestaande netwerken uit te breiden met nieuwe doelgroepen
 • Formele en informele samenwerkingsverbanden te stimuleren
 • Nieuwe participatie-instrumenten in te zetten
 • Participatie en activiteiten organiseren met en voor de buurt

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Beter gebruik van maatschappelijke accommodaties
  De bewoners van OudOost hebben recht op bereikbare, veilige en laagdrempelige locaties voor het afnemen van de verschillende voorzieningen. In de snel veranderende buurten van Oud-Oost is inzicht nodig in de bestaande, en gewenste accommodaties, en het gebruik ervan.
 2. Participatie & activiteiten mét en vóór de buurt
  Bewoners en ondernemers stimuleren en faciliteren in het organiseren van activiteiten voor elkaar, met elkaar in de buurt. Organiseren van participatie voor een beter begrip van de noden en wensen in Oud-Oost. Passend bij de doelen uit het Meerjaren beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018.
 3. Stimuleren Formele en Informele samenwerkingsverbanden
  In de buurten van Oud-Oost werken de professionals en de bewoners en ondernemers nauw met elkaar samen, als basis voor een dragende samenleving. De versterking van de netwerken is belangrijk voor het geven van de ondersteuning aan hen die het nodig hebben, door degene die die hulp het beste bieden kan. zie ook de stedelijke Agenda Informele zorg en vrijwilige inzet 2015-2017.

Meer perspectief voor jeugd door scholing, gezonde leefstijl, brede talentontwikkeling, stages en werk en een meer integrale aanpak van de armoedeproblematiek.

 • Aandacht voor activiteiten voor jeugdigen ter versterking van de pedagogisch dragende samenleving
 • Stimuleren van ouderbetrokkenheid
 • Minder werkloze jongeren
 • Minder jeugdigen in armoede
 • Meer gezonde jeugdigen
 • Meer geschoolde jongeren

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Jongeren in de dragende samenleving
  Jongeren ondersteunen in de ontwikkeling naar het leveren van een volwaardige bijdrage in de samenleving.
 2. Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
  Met extra aandacht een gezonde leefstijl bevorderen door aandacht voor gezond eten en bewegen. In Oud Oost is het aandeel jongeren met overgewicht of obesitas hoog.
 3. Versterking van de pedagogisch dragende samenleving
  Samen met kinderen en jongeren en hun opvoeders zoeken naar de beste manier om in de publieke ruimte activiteiten te ontplooien en te verblijven in het kader van de pedagogisch dragende samenleving.

Verbeteren van de veiligheid. En Intensiveren samenwerking met ketenpartners door:

 • Gerichte integrale inzet op preventie van overlast door jongeren met als doel nieuwe aanwas van overlastgroepen te voorkomen
 • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
 • Bevorderen veilig wonen
 • Terugdringen overlast in de openbare ruimte

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Bevorderen veilig wonen in Oud-Oost
  Met deze maatregel bevorderen we dat de inwoners van Oud-Oost zich veiliger voelen in hun eigen woning.
 2. Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
  Jongeren in OudOost worden aangesproken op hun gedrag en gestimuleerd, en stimuleren elkaar, ten behoeve van zelfontplooing en een beter toekomstperspectief.
 3. Terugdringen overlast openbare ruimte
  Op enkele plekken in Oud-Oost is grote mate van overlast door specifieke groepen. Activiteiten gericht op het terugdringen van overlast. Waarbij aandacht is voor hulptrajecten en begeleiding.

Verbeteren van de opnebare ruimte en de verkeersveiligheid door:

 • Gebruik, gedrag en stalling van de fiets verbeteren
 • Terugdringen zwerfafval en overlast ratten, met name door gedragsbeinvloeding
 • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
 • Het creëren van ruimte voor fietsers en een vernieuwende aanpak van de (fiets)parkeerproblematiek
 • Optimaliseren van gebruik van stoepen, pleinen en velden

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. De fiets in Oud-Oost, gebruik, gedrag en stalling
  Aandacht voor de manier waarop fiets wordt gebruikt en gestald in de beperkte ruimte van Oud-Oost. Bewoners krijgen de gelegenheid regie te nemen over de wijze waarop in hun straat met fietsparkeerproblematiek wordt omgegaan.
 2. Terugdringen zwerf afval en overlast ratten
  Extra aandacht op het gebied van zwerf afval en rattenoverlast in Oud Oost door goede voorlichting en gedragsbeïnvloeding.
 3. Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
  Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte

Meer groen en duurzaamheid, betere luchtkwaliteit en meer hernieuwbare energie door initiatieven daarvoor te stimuleren. Adequaat kunnen inspelen op en bijdragen aan:

 • Bewonersinitiatieven om te vergroenen en verduurzamen
 • De Knowledge Mile ambitie om de Wibautstraat de meest duurzame straat van de wereld te maken
 • Bevorderen groene buurten
 • Bevorderen duurzame buurten

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Een duurzame buurt
  Een duurzame buurt
 2. Een groene buurt
  $maatregel.get('omschrijving')

Meer vitale en kwalitatief goede bedrijfsruimte en winkel(straten), inclusief de Dappermarkt en meer werkgelegenheid door ondernemers meer ruimte te geven.

 • Ondernemen in (Oud-)Oost op de kaart
 • Versterken economische infrastructuur
 • Stimuleren maatschappelijk ondernemerschap
 • Versterken economische vitaliteit Dapperbuurt

 

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Versterken economische infrastructuur Oud-Oost
  Versterken economische infrastructuur Oud-Oost
 2. Versterken economische vitaliteit Dapperbuurt
  Versterken economische vitaliteit Dapperbuurt

Voldoende betaalbare woningen om mensen die daarop zijn aangewezen in Oud-Oost te kunnen laten blijven wonen. Stabiel houden van de woningvoorraad. Tegen de achtergrond van de vele veranderingen in de woningvoorraad op buurtniveau gemonitord.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Bevorderen van zelfstandig wonen in OudOost
  Activiteiten gericht op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen, van met name ouderen, in de buurten van Oud Oost.

Hoe werkt het?

Op deze site staan alle projecten die nu (in 2016) worden uitgevoerd en ook in 2017 kunnen worden gecontinueerd.
Met jouw hulp - van bewoners en ondernemers uit Oud-Oost - willen we beoordelen of het verstandig is om de projecten volgend jaar ook uit te voeren. We nodigen je daarom uit om te reageren en je mening te geven. Je kunt ook wijzigingen in het plan voorstellen. Of aangeven dat je vindt dat het project moet stoppen. Of een nieuw project voorstellen.

Dit jaar doen we dat voor het eerst online! Aanvullend op de diverse buurtbijeenkomsten en gesprekken. Het is een experiment, waaruit we op meerdere vlakken willen leren.

Hoe het precies werkt, lees je hier.

Ga meteen naar de projecten.