Focusopgave

IJburg aan het waterAanleiding

De ontwikkeling van IJburg is een uniek project: een nieuwe woonwijk op kunstmatige eilanden in het IJmeer. Het ruime water rondom IJburg en Zeeburgereiland en de doorgaande gebiedsontwikkeling bieden kansen voor sport en recreatie op het water, en voor het milieu. Hiervoor is door de gemeente Amsterdam het programma Waterrecreatie en Ecologie opgesteld.
 
De eilanden van IJburg 1e fase worden tegen het buitenwater beschermd door een primaire waterkering, die aan de luwzijde is ingericht als openbare ecologische ruimte. In de loop van de tijd is de inrichting van de oeverzones echter sterk gewijzigd en is bovendien het gebruik flink toegenomen.
 
Toegang tot het water is belangrijk voor alle IJburgers, maar zonder goede regulering wordt door het intensieve gebruik de natuur aangetast en ontstaat er soms overlast.

Beschrijving focusopgave

De uitvoering van het programma Waterrecreatie en Ecologie zal meerdere jaren in beslag nemen. In 2020 starten we hiermee. We beginnen met de uitvoering van het ‘Plan van aanpak Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg’. Het plan heeft tot doel de toegang tot het water te verbeteren, met behoud van de natuur. De situatie verschilt per eiland en voor elk eiland is een andere aanpak nodig.

Beoogde doelen

- Uitbreiding van waterrecreatie.
- Versterking van de ecologie.
- Oevers die zo zijn ingericht dat ze passen bij het gewenste gebruik.
 
Wat gaan we doen en met wie

De eerste oeverzone die we gaan aanpakken, is die van Steigereiland Zuid. Het gaat hier met name om het creëren van aantrekkelijke verblijfsruimte op de oever en het bevorderen van het gebruik van de steigers.
 
In 2019 is een begin gemaakt met de uitvoering van het ontwerp voor de grasstrook op en langs de dijk achter de bedrijven (Designstrip), dat in samenspraak met buurtbewoners en ondernemers is gemaakt. In 2020 gaan we hiermee verder.
 
Het programma Waterrecreatie en Ecologie vormt de basis voor verdere maatregelen in de komende jaren. Er is gestart met de uitvoering van projecten. Aangezien deze projecten sterk samenhangen met de uitbreiding van IJburg en de ontwikkeling van Zeeburgereiland, worden de meeste daarvan uitgevoerd door de gemeentelijke projectgroepen die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling.
 
Om de ecologische waarde van de oevers te benadrukken worden informatieborden in de openbare ruimte geplaatst.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland