Gebiedsgericht werken

Amsterdam-Oost werkt vanuit de opgaven, kansen en signalen van een gebied. Dit doen we onder andere aan de hand van een gebiedscyclus. Jaarlijks wordt een gebiedsplan opgesteld. Amsterdam-Oost heeft budget voor projecten die bijdragen aan de focusopgaven en prioriteiten van het gebiedsplan.

De gebiedsplannen zijn aanvullend op de Uitvoeringsagenda van het College en de programma’s van de gemeentelijke directies. Klik hier voor meer over de Uitvoeringsagenda van de stad.

Jaarlijks wordt een gebiedsplan opgesteld en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Het gebiedsteam heeft een coordinerende rol in het opstellen van het gebiedsplan. Het Gebiedsplan is een uitvoeringsplan van de meerjarige gebiedsagenda (2019-2022). Het gebiedsplanproces is een proces dat in alle stadsdelen wordt doorlopen.

Hoe het werkt

Het gebiedsplan is het lokale maatwerk in de uitvoering. Het gebiedsplan verbindt, versnelt op de uitvoering en maakt vernieuwing en experimenten mogelijk. Het gebiedsplan is expliciet niet bedoeld als totaal overzicht, wat er in een gebied gebeurt. Andere organisatie-onderdelen maken ook (jaarlijkse) uitvoeringsplannen. Door te focussen op de belangrijkste opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.

Uitgangspunt voor het vaststellen van de projecten bij het gebiedsplan 2021 zijn 2 focusopgaven en maximaal 4 prioriteiten van het gebied. zij zijn afgeleid van de gebiedsagenda 2019-2022 en een uitkomst van een integrale afweging gebaseerd op een brede input uit de samenleving en de stadsdeelcommissie.

Gebiedsteams werken de focusopgaven en prioriteiten uit tot concrete projecten. Partners en bewoners kunnen gedurende het jaar op deze opgaven ideeën en activiteiten aandragen.

Amsterdam stimuleert bewonersinitiatief. Oost heeft daarvoor verschillende middelen en budgetten voor beschikbaar. Deze budgetten hebben aparte kaders en indieningsvereisten. Het gebiedsplan is één van de budgetten gericht op het versterken van de buurt. De gebiedsteams kunnen ondersteunen bij het uitwerking van initiatieven tot concrete projectvoorstellen en uitleg geven over de budgetten en subsidieregelingen.

In het gebiedsplan komen zowel projecten vanuit de gemeente als projecten die door bewoners zijn ingediend. Projecten die passen bij de focusopgaven in het gebied kunnen worden opgenomen. Het Dagelijks Bestuur laat zich adviseren door de stadsdeelcommissie en stelt uiteindelijk het gebiedsplan met budgetten vast.

De stadsdeelcommissie bespreekt op de onderstaande momenten het concept gebiedsplan.

  • 22 september: SDC 1e uitwerking focusopgaven gebiedsplan 2021
  • 17 november: SDC  2e uitwerking gebiedsplan 2021
  •   1 december: SDC ‘advies’ gebiedsplan 2021
  • 15 december: DB Vaststelling gebiedsplan 2021

De SDC-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u iets inbrengen of inspreken? Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

 

We pakken het voor 2020 iets anders aan

Vanaf 2020 werkt het stadsdeelbestuur met focusopgaven en prioriteiten in het gebiedsplan. Deze focus wordt bepaald door het dagelijks bestuur en uitgewerkt door het stadsdeel. Daarbij blijven we gebruik maken van alle netwerken, initiatieven en projecten die we kennen.

Door te focussen op de belangrijkste integrale opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten. De jaarlijkse brede ‘ophaalronde’ van initiatieven bij het gebiedsplan vervalt. De projecten in het gebiedsplan zijn het product van het ‘reguliere samenwerken’ tussen gemeente, bewoners en onze partners gedurende het hele jaar. Heeft u een idee of wilt u een projectvoorstel indienen voor het gebiedsplan 2021, neem dan contact op met het gebiedsteam.

Sinds het voorjaar van 2020 is 'Oost Begroot' geintroduceerd, een budget dat vrij te besteden is binnen de kaders van de gebiedsagenda’s 2019 - 2022. Bewoners en ondernemers bepalen samen de prioriteiten en welke projecten het beste daaraan bijdragen. Zo krijgen bewoners en ondernemers meer zeggenschap over wat er in hun buurt gebeurt en kunnen ze gericht bouwen aan hun buurt. Meer informatie op de site van Amsterdam:  https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/oost-begroot/

 

Veelgestelde vragen

We werken binnen de kaders van de gebiedsagenda’s. Het gebiedsplan 2021 bestaat uit onderwerpen waar we extra op willen inzetten voor zichtbaar resultaat. Deze focus wordt bepaald door het dagelijks bestuur en door het stadsdeel uitgewerkt. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: samen met het netwerk van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners bespreken wat nodig is en bepalen wie de beste papieren heeft om een opgave of project uit te voeren.

Daarnaast krijgen bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners in Oost meer zeggenschap over de besteding van gelden door middel van ‘Burgerbegroten’, onder de noemer Oost Begroot.

https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/oost-begroot/waarom-oost-begroot/

 

Het dagelijks bestuur heeft een bestuurlijke werksessie gehouden. Op basis van de input die de gebiedsteams het hele jaar door hebben opgehaald bij bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners heeft het dagelijks bestuur een besluit genomen over de uit te voeren focusopgaven voor Oost. Zij hebben ook besloten om het gebiedsgebonden budget van Oost, € 1,4 miljoen, hierop in te zetten.

In het gebiedsplan komen zowel projecten vanuit de gemeente als projecten die door bewoners zijn ingediend. Alleen projecten die passen bij de focusopgaven of prioriteiten van het gebied kunnen worden opgenomen.

In 2020 krijgen alle bewoners van Oost meer zeggenschap over de besteding van gelden via het ‘Burgerbegroten’. Daar wordt een apart budget voor vrijgemaakt. Kijk voor meer informatie op: 

https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/oost-begroot/waarom-oost-begroot/

 

Jaarlijks wordt onder regie van het gebiedsteam een gebiedsplan opgesteld en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld, inclusief de verdeling van middelen over de projecten. De stadsdeelcommissie participeert actief in het gebiedsplanproces. De stadsdeelcommissie bespreekt periodiek het concept gebiedsplan. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Oost heeft € 1,4 miljoen gereserveerd voor de projecten behorend bij de focusopgaven van de gebiedsplannen. Elk gebied beschikt over een soort basis budget, van 200.000,- .De overige middelen worden verdeeld volgens het principe middelen volgen opgaven. Voordat Oost budget toekent aan een project wordt onderzocht of er binnen de gemeente andere financieringsbronnen zijn.

Daarnaast is er €400.000 vrij gemaakt voor een pilot ‘Burgerbegroten’. In 2020 krijgen bewoners van Oost meer zeggenschap over de besteding van gelden via het ‘Burgerbegroten’. kijk voo rmeer informatie op:

https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/oost-begroot/waarom-oost-begroot/