Focusopgave

Goede zorg en zelfstandig wonen


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Aanleiding

In de Watergraafsmeer wonen veel ouderen en hun aantal zal de komende jaren nog toenemen. Ouderen wonen langer zelfstandig dan voorheen, ook als ze meer zorg nodig hebben en minder mobiel worden. Uit vele gesprekken met ouderen komt naar voren dat zij dit zelf ook graag willen, maar dat zij zich zorgen maken over hun toekomstige woonsituatie. Ze geven aan dat het voor hen van groot belang is in de eigen buurt te kunnen blijven wonen. Daar voelen ze zich vertrouwd, kennen ze de voorzieningen en hebben ze een sociaal netwerk. Maar ze vragen zich af of hun woning zal blijven voldoen en of de juiste zorg beschikbaar is als ze die nodig hebben.

Beschrijving focusopgave

Een keerzijde van zelfstandig wonen is eenzaamheid, vooral bij alleenwonende ouderen met lage inkomens. In onder meer Betondorp is een hoog percentage bewoners erg eenzaam.
Armoede en eenzaamheid zijn sterk met elkaar verbonden: voor noodzakelijke diensten en sociale activiteiten wordt vrijwel altijd een eigen bijdrage gevraagd.

Doordat er in Amsterdam verzorgingshuizen sluiten, groeit de wachtlijst voor intensieve zorg in de resterende verpleeg- en verzorgingshuizen. De ziekenhuizen worden zwaar belast doordat mensen vanwege hun woonsituatie niet naar huis kunnen om te herstellen; dit speelt met name in buurten met kleine en moeilijk aan te passen woningen.

Ook het aantal zelfstandig wonende kwetsbare mensen (onder wie mensen met psychische klachten en mensen die eerder in een intramurale voorziening woonden) neemt toe. Vooral in buurten met veel kleine en goedkope woningen, zoals Betondorp en Amsteldorp, zien we een concentratie van kwetsbare mensen.

Beoogde doelen

- Het stadsdeel wil de voorwaarden scheppen om ouderen en kwetsbare personen in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen. Daarvoor zijn voldoende passende voorzieningen, geschikte woningen en nieuwe woonvormen nodig. Verder richten we ons op het tegengaan van eenzaamheid en armoede bij deze groep. We willen de toegankelijkheid en effectiviteit van de zorgverlening aan zelfstandig wonende ouderen en kwetsbare mensen verbeteren.
- Ook in buurten met een groot aantal andere kwetsbare bewoners, onder wie mensen met psychiatrische klachten, moet het prettig en veilig wonen zijn.
- Er woont inmiddels een grote groep statushouders in de Watergaafsmeer, zowel in de wooncomplexen als individueel in de buurt. We willen dat ook voor hen de (basis)voorzieningen toegankelijk en herkenbaar zijn en dat zij aansluiting vinden bij de samenleving.

Wat gaan we doen en met wie

We zoeken kansen om meer woningen voor ouderen toe te voegen en kijken naar mogelijkheden om de doorstroming binnen de buurt te vereenvoudigen. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de corporaties en met de directie Wonen (programma Ouderenhuisvesting en programma Kwetsbare groepen).

In samenwerking met de organisaties voor zorg en welzijn en verschillende bewonersnetwerken zoeken we naar manieren van vroegtijdige signalering te verbeteren en meer maatwerk te leveren voor ouderen en kwetsbare mensen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

In een aantal buurten zien we, vanwege de grote sociale woningvoorraad, een concentratie van kwetsbare groepen. Als er signalen zijn waaruit blijkt dat de leefbaarheid onder druk staat, nemen we initiatief om met betrokken partners en bewoners een verbeterplan te maken.

In Stek Oost en Spark Village wonen 250 jonge statushouders. Gezien hun achtergrond en vluchtverleden heeft een groot deel van hen ondersteuning nodig om te kunnen participeren in de samenleving. Naast deze jongeren wonen er, verspreid door de buurt, ook veel andere statushouders. Tot nu toe is er veel aandacht geweest voor de bewoners van de wooncomplexen, maar we hebben nog weinig zicht op de vragen en behoeften van individueel gehuisveste statushouders. Een groot deel van hen is goed ingeburgerd, maar de indruk bestaat dat niet alle statushouders de basisvoorzieningen weten te vinden. Samen met vluchtelingenwerk, de corporaties en Dynamo willen we daar verbetering in brengen.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Deze focusopgave draagt bij aan de volgende prioriteiten in het gebiedsplan 2019-2022

Projecten