Focusopgave

Terugdringen overlast, verbeteren veiligheid


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Oud-oost

Aanleiding

Oud-Oost scoort in vergelijking met andere stadsdelen niet goed op de criminaliteits- en overlastindex. Met name de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt halen de score omlaag. In specifieke delen van Oud-Oost – waaronder de Roomtuintjes, het gebied Mauritskade/Andreas Bonnstraat en de Oetgensstraat – is sprake van overlast door criminele jongemannen (veelal in de leeftijdsgroep 18-25 jaar). Er is overlast door woninginbraken, auto-inbraken en fietsendiefstal.

Ook de overlast rondom horecagelegenheden is groot in het gebied. We zien dat de hotels, restaurants en cafés in Oud-Oost steeds populairder worden en dat het horeca-aanbod nog steeds uitbreidt.
 
In de Transvaal- en de Dapperbuurt wonen relatief veel mensen die kampen met GGZ-problematiek. Sommigen van hen veroorzaken overlast voor hun buren en op straat. In het Oosterpark is er met name sprake van overlast door een groep alcoholisten (zie hiervoor de focusopgave Oosterpark).

Beschrijving focusopgave

In 2020 gaan we de betrokken partijen intensief met elkaar laten samenwerken. Op notoire overlastplekken wordt een veiligheids- en leefbaarheidsschouw ingezet. De verschillende disciplines binnen de gemeente, haar partners én bewoners en ondernemers bepalen per locatie welke inzet gewenst is om de overlast te beteugelen.

We organiseren veiligheidsavonden in de buurten. Maar we zetten ook in op preventie, bijvoorbeeld op de pleinen, door de inzet van de methode Vreedzaam en door het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers en jongeren in Oud-Oost.

Beoogde doelen

- We stellen ons ten doel de overlast in de openbare ruimte, hetzij door horeca, hetzij door criminaliteit, hetzij door personen met verward gedrag, terug te dringen.
- We willen het veiligheidsgevoel van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen vergroten.
- Op de pleinen van Oud-Oost gaan we slimmer programmeren, zodat jongeren kunnen spelen, sporten en leren. Met elkaar, met ouders en met de buurt.

Wat gaan we doen en met wie

Om de overlast en onveiligheid effectief te kunnen aanpakken, gaan we in 2020 de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente, politie en andere diensten verder verbeteren. De partijen die mogelijk bij de aanpak betrokken worden zijn het Team Veiligheid, het gebiedsteam, jongerenwerk, de afdelingen Welzijn en Sport, Stadswerken, Economie, Handhaving en Vergunningen, politie, wooncorporaties, het Stadsloket en de directie Onderwijs, Jeugd en Zorg (team Huisvesting kwetsbare Amsterdammers).
 
We zetten projecten op rond participatief handhaven, gaan verder met de Pleinenaanpak om jongeren een stimulerend klimaat te bieden en stellen een daadkrachtig team samen dat zich richt op de aanpak van horecaoverlast. Verder ontwikkelen we methodes en technieken voor mediation en het opstellen van convenanten tussen partijen in de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Oud-oost
Deze focusopgave draagt bij aan de volgende prioriteiten in het gebiedsplan 2019-2022

Projecten

  Uitgevoerde projecten bij deze focusopgave (9)

Knowledge Mile verbinden met jongeren

De afgelopen tijd was er een fijne samenwerking tussen Sociaal Cement en het ROC, gericht op de verb...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Veiligheidsavonden in Oud-Oost

In november 2019 organiseren we in de Dapperbuurt een veiligheidsavond. De uitkomsten van deze avond...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Veiligheids- en leefbaarheidsschouwen in de buurten van Oud-Oost

In Oud-Oost is een aantal plekken bekend en berucht om de overlast die er veroorzaakt wordt. Deze ov...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Een GGZ-vriendelijke buurt

In Oud-Oost wonen relatief veel mensen met een psychische aandoening. In de kwetsbare buurten van Ou...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Ondernemers versterken

De Eerste Oosterparkstraat ondergaat een metamorfose. Ondernemers in de Eerste Oosterparkstraat zijn...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Evaluatie zomerrecreatie Weesperzijde

Een groep van 35 hbo-studenten Recht en Sociaal Juridische Dienstverlening heeft gekozen voor een ni...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Lotingstafels

In het discours over onze huidige electorale representatieve democratie wordt vaak gezegd dat een gr...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Vreedzaam in Transvaal- en Dapperbuurt

Door actieve buurtbewoners, ouders onder de moskeebezoekers en ouders die met hun kinderen frequent ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Pleinenaanpak

Het budget voor de pleinen is flexibel inzetbaar in heel Oud-Oost, met twee focusplekken: de Joubert...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates