Focusopgave

Betondorp


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Aanleiding

In Betondorp, dat gekenmerkt wordt door een groot aantal goedkope, kleine huurwoningen, wonen van oudsher veel kwetsbare mensen. Door een stapeling van eigen bijdragen (voor zorgkosten, woningaanpassingen, thuiszorg en huurverhoging) is er in de buurt sprake van armoede onder een grote groep bewoners.

Ruim een kwart van de bewoners in Betondorp is ouder dan 65 jaar, en velen van hen hebben een laag inkomen. Juist deze groep bewoners woont al heel lang in deze buurt en wil er ook zo lang mogelijk blijven. Maar de krappe woningen zijn niet makkelijk aanpasbaar en hebben vaak een trap. Verhuizen binnen de eigen wijk is meestal niet mogelijk, omdat er maar weinig woningen vrijkomen en de beschikbare woningen bovendien vaak een veel hogere huurprijs hebben.

Ouderen met een indicatie voor opname in een verzorgingshuis kunnen daar vanwege wachtlijsten niet altijd direct terecht. Daardoor verblijven ouderen te lang in het ziekenhuis of moeten ver weg om te revalideren. Dit is een onwenselijke situatie.

Uit cijfers blijkt dat een hoog percentage bewoners van Betondorp ernstig eenzaam is.

In Betondorp groeit een deel van de kinderen en jongeren op in armoede. Er zijn in de buurt vrijwel geen voorzieningen voor kinderen en jongeren, er is bijvoorbeeld geen basisschool. In de Watergraafsmeer is er een groot en divers aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, dans en muziek, scouting en huiswerkondersteuning. Dit aanbod is vanwege een hoge drempel of een hoog prijsniveau niet altijd makkelijk toegankelijk voor kinderen/jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.
 
Tegelijkertijd zien we steeds meer nieuwe bewoners in de buurt. Koopwoningen en geliberaliseerde huurwoningen trekken jonge, koopkrachtigere starters en jonge gezinnen.

Beschrijving focusopgave

Het is ons streven om mensen die dat willen in staat te stellen in Betondorp te blijven wonen, al dan niet in de eigen woning. Daarvoor is het van belang dat het niveau van voorzieningen in de buurt, waaronder de winkels, op peil blijft en dat er maatwerk geleverd kan worden in de zorg.

Voor een prettige leefomgeving is ook onderlinge verbondenheid essentieel. Om de sociale cohesie te verbeteren en eenzaamheid tegen te gaan, willen we contacten tussen buurtbewoners bevorderen. Het gaat daarbij onder andere om contact tussen oude en nieuwe bewoners.

Voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien is het belangrijk om deel te kunnen nemen aan buitenschools aanbod en daarmee hun kansen te vergroten.

Beoogde doelen

- Het stadsdeel wil dat Betondorp een buurt is waar goed en prettig gewoond kan worden. We vinden het van belang dat ouderen hier kunnen blijven wonen, met goede voorzieningen, zorg, hulp op maat en minder gevoelens van eenzaamheid.
- We willen meer aandacht voor kinderen en jongeren die in armoede leven en zetten ons ervoor in dat zij meer kansen krijgen om zich te ontplooien.
- Door voor alle bewonersgroepen meer gezelligheid en activiteiten te bieden op het centrale plein de Brink kunnen we de sociale cohesie verbeteren en een impuls geven aan de winkels op het plein.

Wat gaan we doen en met wie

In overleg met de corporaties en de directie Wonen zoeken wij naar kansen om meer woningen voor ouderen toe te voegen en woningen met meer zorg te realiseren in de directe omgeving van voorzieningen. Er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om meer woningen geschikt te maken voor langdurig zelfstandig wonen.
Wat de groep kinderen en jongeren betreft, richten we de aandacht op het goed in beeld krijgen van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit en op het verruimen van de mogelijkheden om gebruik te maken van het activiteiten- en ondersteuningsaanbod.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Deze focusopgave draagt bij aan de volgende prioriteiten in het gebiedsplan 2019-2022

Projecten

  Uitgevoerde projecten bij deze focusopgave (8)

Meer ontmoeting en behoud van winkels op de Brink

Het is ons streven om Betondorp aantrekkelijk te houden als woonbuurt, ook voor ouderen. Daarbij spe...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

Sport en pleinenaanpak. Aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede

In Betondorp groeit een deel van de kinderen en jongeren op in armoede. Er zijn in de buurt vrijwel ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Integrale, buurtgerichte aanpak eenzaamheid

Uit de cijfers blijkt dat een groot percentage bewoners in Betondorp eenzaam is.

Met een integrale, ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Stichting Sociaal Kapitaal

De Stichting Sociaal Kapitaal is een nieuwe stichting die zich onlangs heeft gevestigd in een pand a...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Welkom in Betondorp

In de Watergraafsmeer wonen inmiddels veel statushouders. De jongeren binnen deze groep, tot 27 jaar...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak openbare ruimte Betondorp

In heel Betondorp wordt de openbare ruimte opgeknapt. Een deel is inmiddels klaar, maar de werkzaamh...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Onderzoek naar mogelijkheden ouderenwoningen in renovatieblokken

In Betondorp, dat gekenmerkt wordt door een groot aantal goedkope, kleine huurwoningen, wonen van ou...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Wonen voor ouderen

Ruim een kwart van de bewoners in Betondorp is ouder dan 65 jaar en veel van hen hebben een laag ink...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update