Focusopgave

Alle jeugd doet meeAanleiding

Het percentage kinderen en jongeren is op IJburg en Zeeburgereiland hoger dan waar ook in Amsterdam: bijna een derde van de bevolking is jonger dan 18 en dat aandeel zal nog groeien. In 2018 waren er bijna 8000 jongeren onder de 18; dat aantal zal in 2022 zijn gestegen naar ruim 9200. Deze grote groep Amsterdammers verdient onze speciale aandacht!

Beschrijving focusopgave

We willen de jeugd van IJburg en Zeeburgereiland een omgeving bieden waarin zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Dat betekent dat er in deze wijken meer voorzieningen en activiteiten nodig zijn die specifiek gericht zijn op de jeugd, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Ook vinden we het van belang om jongeren meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk en deze groep meer zeggenschap te geven. Zo krijgen ze een reden om trots te zijn op en zich in te zetten voor hun omgeving. Jeugdoverlast gaan we aanpakken door een combinatie van preventie en repressie. De groep die nu opgroeit willen we kennen, zodat tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

Beoogde doelen

- Jongeren hebben genoeg te doen op IJburg en Zeeburgereiland en iedereen kan meedoen.
- Jongeren denken zelf mee over wat er nodig is en voeren zelf activiteiten uit.
- Overlast door jongeren in de openbare ruimte neemt af.

Wat gaan we doen en met wie

We starten in 2020 met een meerjarige jeugdaanpak: voor de komende drie jaar stellen we een programma op, dat we jaarlijks evalueren en zo nodig bijstellen. Dat doen we samen met partners in het gebied, maar ook met jongeren zelf. Zij krijgen een grote rol bij het opstellen en uitvoeren van projectvoorstellen. Onderdelen van het programma zijn:
- Een participatieplatform voor jongeren opzetten, zodat zij kunnen meedenken en meebeslissen over activiteiten en projecten. Bijvoorbeeld een jongerenraad of -parlement. We letten daarbij op representativiteit en inclusie.
- Sport, muziek en cultuur inzetten om jongeren te stimuleren mee te doen en hun talenten te ontwikkelen.
- In het voorjaar van 2020 opent de grootste skatebaan van Amsterdam in de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland. We bouwen een stevig netwerk op in de buurt en ontplooien activiteiten om het verantwoordelijkheidsgevoel bij de jongeren zelf te vergroten en te zorgen voor een fijne speelplek voor iedereen. Hierbij maken we gebruik van de Vreedzame Wijk-methode.
- Behoeften van kinderen in statushoudersgezinnen en andere kwetsbare gezinnen signaleren en knelpunten op de agenda zetten.
- Het contact met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs intensiveren, zodat onderwijs en buurt elkaar versterken.
 
Deze meerjarige aanpak sluit aan op de reguliere inzet, zoals het nieuwe informatiepunt, talentontwikkelingsprogramma’s, onze ‘light-versie’ van de Aanpak Gezond Gewicht, het bespreekbaar en zichtbaar maken van seksuele en genderdiversiteit, sportactivering en de Pleinenaanpak.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland