Focusopgave

Aanpak Dapperbuurt


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Aanleiding
De Dapperbuurt is een levendige buurt met veel culturen en populair om te wonen. Maar er zijn ook zaken die niet goed gaan. De economische vitaliteit blijft achter, en er spelen sociale problemen zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan saamhorigheid. Ook is er sprake van overlast, criminaliteit en onveiligheid. Deze laatste drie worden verder uitgewerkt bij focusopgave 2). Verder is de inrichting van de openbare ruimte niet optimaal: de buurt is stenig en biedt weinig plek om te spelen of te verblijven.

In 2020 zijn we begonnen met een integrale aanpak voor de Dapperbuurt, waarin aandacht is voor sociale problemen verbetering van de buurteconomie en de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij vinden we het belangrijk om de samenwerking met de buurt te verbeteren.

In 2021 gaan we door met de aanpak en werken we samen met bewoners, ondernemers en (buurt)organisaties verder aan het versterken van de buurt. Dit doen we onder meer door het co-creatieteam nog zeker tot begin 2021 in de buurt actief te houden. Dit team is in de buurt aanwezig en voert gesprekken met de bewoners en ondernemers en betrekt hen bij het verbeteren van de buurt. Het team maakt begin 2021 een tussen balans op. De lessen van dit team worden verwerkt in bestaande gemeentelijke beleid en plannen voor de buurt die samen met de nieuw te vormen netwerken worden uitgevoerd.

Beoogde doelen
Economie
    Een goed functionerende BIZ Eerste van Swindenstraat, ondernemersvereniging(en) Dapperbuurt en Dappermarkt die samenwerken en die samen met de pandeigenaren en gemeente werken aan een betere en meer diverse winkelstraat en markt;
    Winkelstraatmanager(s) die actief een bijdrage leveren;
    Meer opgeknapte winkelpanden;
    Hoger percentage ondernemingen die passen bij de ambities van de partners Ymere/ de Key en gemeente Amsterdam zoals opgenomen in het plan Dapper Durven Doen; in de vrijkomende panden;
    Corporaties en gemeente trekken samen op in een werkgroep Beheer Onroerend Goed
    Winkelstraten in de Dapperbuurt worden opgenomen in de methodiek van de straatgerichte aanpak van de gemeente en centrum XL.
    Uitgewerkte visie op de Dappermarkt in relatie tot de rest van de winkels en horeca in de buurt.

Fysiek.
    Input vanuit beheer (directie Stadswerken) en afdeling Verkeer & Openbare Ruimte (raming en planning onderhoud) om tot een integraal programma te komen voor onderhoud en verbetering van de openbare ruimte van de Dapperbuurt. Zowel voor de korte termijn als de komende jaren.
    Faciliteren en uitvoeren van het Groenplan Dapperbuurt, een door de buurt ontwikkelde groenvisie
    Een sterkere samenwerking van de ketenpartners rond de Dappermarkt om de dagelijkse issues van vervuiling en handhaving effectiever aan te pakken.
    Betrekken van de gevolgen corona crisis: de 1,5meter economie op het Dapperplein en de Dappermarkt.

Sociaal:
    Meer betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de buurt en meer verbinding tussen bewoners . In 2021 heeft het Opgaveteam minimaal 1 project/opdracht in samenwerking met een ervaringsdeskundige uitgevoerd waarbij de kennis en kunde is meegenomen.
    Verbeteren van de maatschappelijke voorzieningen in de buurt. Waaronder het realiseren van een ontmoetingslocatie voor bewoners met zware of complexe psychische problemen.
    Voortzetten van het project “GGZ in de wijk” zodat het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners, die kwetsbaar zijn als gevolg van psychische en psychiatrische problematiek verbetert
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.