Focusopgave

Overlast en Veiligheid


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Aanleiding

Oud-Oost scoort hoog op criminaliteit en overlast, vooral in de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt. Op bepaalde plekken is er overlast door rondhangende groepen van vooral jonge mannen. Er wordt afval op straat gegooid en lawaai gemaakt. Op sommige plekken worden drugs gedeald en alcohol gebruikt, bewoners geïntimideerd en bedreigd, worden er fietsen gestolen en wordt er ingebroken in auto’s en woningen. Ook de horeca in Oud-Oost zorgt naast plezier voor overlast. Rondom cafés, hotels en restaurants ervaren omwonenden geluidshinder en overlast van geparkeerde fietsen

Beschrijving focusopgave

We pakken overlast aan per plek We hebben de locaties met hardnekkige overlast in beeld gebracht en bekijken per plek wat nodig is om die terug te dringen. Samen met omwonenden of ondernemers, met de wijkagent, met onze eigen specialisten op het gebied van de inrichting van straten en pleinen en met andere vakmensen houden we een buurtschouw. We bezoeken de plek en inventariseren wat nodig is om overlast terug te dringen. Deze ideeën voeren we snel uit. Voorbeelden  zijn het vervangen van bankjes door groen, het samen met de buurt  organiseren van buurtactiviteiten op de plek , hulp bij het oprichten van een buurtnetwerk of extra rondes door politie, handhaving of jongerenwerkers. We blijven nauw betrokken om samen het effect te monitoren en te kijken of er meer nodig is. Ook organiseren we veiligheidsavonden om signalen op te halen en tips te geven aan bewoners en ondernemers over wat zij zelf kunnen doen om de buurt veiliger te maken. We werken nauw samenWe werken als gemeente nog intensiever samen met politie, jongerenwerkers, woningcorporaties en andere organisaties in de buurten. Daarbij werken we ook samen met de talrijke sleutelfiguren in de buurten van Oud Oost en zorgen we voor een nog betere afstemming van onderlinge activiteiten. We trekken samen op in het bestrijden van overlast op locaties en komen daarmee sneller tot resultaat. Overlast voorkomenTen slotte  zetten we in op het voorkomen van overlast. Zo bieden we de sport - en spel activiteiten aan samen met welzijns-en sport organisaties. Aan jongeren bieden we uitdagende activiteiten aan op de pleinen. Ook bouwen we aan relaties met jongeren en buurtnetwerken. Jongeren zelf betrekken in het vinden van oplossingen en alternatieven is een focus van de aanpak naast positieve stimulering van ouderbetrokkenheid.Op 9 september 2020 zal een expertmeeting plaatsvinden waarin alle partijen buiten en binnen de gemeente uitgenodigd worden om mee te denken in de aanpak overlast en veiligheid. Deze meeting moet de partners in de buurten van Oud Oost alert maken op de aanpak en de rol die zij kunnen spelen om de overlast terug te dringen en de veiligheid te verbeteren. De uitkomsten van deze bijeenkomst kunnen gebruikt worden in de verdere verdieping van het gebiedsplan 2021.

Beoogde doelen

Locaties: (ovb)

Roomtuintjes/Pieter Vlamingstraat, Dapperstraat/Eerste van Swindenstraat, EersteOosterparkstraat/Beukenplein, Oetgenstaat, Mauritskade Maritzstraat Pleinen: preventie aanpak op Joubertplein, Dapperplein, Roomtuintjes Bar Botanique en De eeuwige jeugd
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.