Focusopgave

Overlast en Veiligheid


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Aanleiding

Oud-Oost scoort hoog op criminaliteit en overlast, vooral in de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt. Op bepaalde plekken is er overlast door rondhangende groepen van vooral jonge mannen. Er wordt afval op straat gegooid en lawaai gemaakt. Op sommige plekken worden drugs gedeald en alcohol gebruikt, bewoners geïntimideerd en bedreigd, worden er fietsen gestolen en wordt er ingebroken in auto’s en woningen. Ook de horeca in Oud-Oost zorgt naast plezier voor overlast. Rondom cafés, hotels en restaurants ervaren omwonenden geluidshinder en overlast van geparkeerde fietsen. Tot slot zien we in de buurten Amsterdam discriminatie en geweld jegens de LHBTIQ+ gemeenschap. Helaas ook in de buurten van Oud-Oost.

Beschrijving focusopgave

We pakken overlast aan per plek. We hebben de locaties met hardnekkige overlast in beeld gebracht en bekijken per plek wat nodig is om die terug te dringen. Samen met omwonenden of ondernemers, met de wijkagent, met onze eigen specialisten op het gebied van de inrichting van straten en pleinen en met andere vakmensen houden we een buurtschouw. We bezoeken de plek en inventariseren wat nodig is om overlast terug te dringen. Deze ideeën voeren we snel uit. Voorbeelden zijn het vervangen van bankjes door groen, het samen met de buurt  organiseren van buurtactiviteiten op de plek , hulp bij het oprichten van een buurtnetwerk of extra rondes door politie, handhaving of jongerenwerkers. We maken daarbij uiteraard óók gebruik van de bestuurlijke maatregelen zoals die in het gebiedsgericht veiligheidsplan (GVP) worden vastgesteld. Denk hierbij aan: de inzet van extra toezichthouders, cameratoezicht, alcoholverboden het aanwijzen van 0verlastgebied of (tijdelijke) sluitingen van bepaalde locaties. We blijven nauw betrokken om samen het effect te monitoren en te kijken of er meer nodig is. Ook organiseren we veiligheidsavonden om signalen op te halen en tips te geven aan bewoners en ondernemers over wat zij zelf kunnen doen om de buurt veiliger te maken. We kijken op welke manieren wij de aangifte- en meldingsbereidheid onder  bewoners en ondernemers kunnen verbeteren. We werken als gemeente nog intensiever samen met politie, jongerenwerkers, woningcorporaties en andere organisaties in de buurten. Daarbij werken we ook samen met de talrijke sleutelfiguren in de buurten van Oud-Oost en zorgen we voor een nog betere afstemming van onderlinge activiteiten, dit sluit aan op de stedelijke opgave ‘weerbare mensen in weerbare wijken’. We trekken samen op in het bestrijden van overlast op locaties en komen daarmee sneller tot resultaat. Naast de nodige repressieve maatregelen zetten we in op het voorkomen van overlast. Zo bieden we de sport - en spel activiteiten aan samen met welzijns-en sport organisaties. Aan jongeren bieden we uitdagende activiteiten aan op de pleinen. Ook bouwen we aan relaties met jongeren en buurtnetwerken. Jongeren zelf betrekken in het vinden van oplossingen en alternatieven is een focus van de aanpak naast positieve stimulering van ouderbetrokkenheid. Om discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ te voorkomen is belangrijk dat seksuele en genderdiversiteit zichtbaar en bespreekbaar gemaakt worden in voorlichtingsbijeenkomsten en dialoogactiviteiten met jongeren en met ouders/opvoeders. Door discriminatie van LHBTIQ+ te bespreken in de bredere context van discriminatie en uitsluiting op wat voor grond dan ook (afkomst, religie, huidskleur etc.) kunnen bewoners zich makkelijker identificeren met slachtoffers van pesterijen en geweld, en inzien dat het in ieders belang is om respectvol met elkaar om te gaan.

Beoogde doelen

De bewoner, ondernemer en bezoeker in Oud-Oost woont, werkt en recreëert in veilige en leefbare buurten. In 2021 zijn we in elk geval extra aanwezig op de volgende locaties waar deze waarden onder druk staan:

Roomtuintjes/Pieter Vlamingstraat, Dapperstraat/Eerste van Swindenstraat, Eerste Oosterparkstraat/Beukenplein, Oetgenstaat, Mauritskade Maritzstraat, Albert Wittenbergplein, Dapperplein en Krugerplein.

Minder dreiging en geweld jegens de bewoners en ondernemers in Oud-Oost uit de LHBTQI+ gemeenschap.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost