Focusopgave

Aanpak armoede Transvaal


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Aanleiding
De Transvaalbuurt telt relatief veel huishoudens met een laag of zeer laag inkomen. Ook leven hier naar verhouding veel mensen in eenzaamheid. Daarnaast wonen er in de Transvaalbuurt relatief veel oudere migranten die niet bereikt worden door de gemeente of welzijnsorganisaties én worden er veel kwetsbare huishoudens gehuisvest in deze buurt.

Beschrijving focusopgave
Vaak hebben de oudere migranten en de kwetsbare huishoudens te maken met armoede, eenzaamheid en gezondheidsklachten. Om beter te weten te komen welke behoeften deze groepen bewoners hebben gaan we het huidige voorzieningenaanbod onderzoeken. We doen dat samen met woningbouwcorporaties, zorgverleners, welzijnsorganisaties en de betrokken directies. Het resultaat moet zijn dat er nog meer maatwerk is in het aanbod van voorzieningen. De Transvaalbuurt beschikt over een sterk netwerk van betrokken bewoners, ondernemers en professionals. Samen met deze partijen leggen we in 2021 de focus op de bestrijding van armoede en eenzaamheid.

Natuurlijk wordt vanuit de sociale basis (een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk)is óók op deze prioriteit ingezet in de Transvaalbuurt. Het gaat dan met name om de volgende punten in de gebiedsgerichte uitwerking (GGU) van Oud-Oost:
I Aanpak armoede en eenzaamheid;
IV. Aanpak dementie onder (niet-westerse) ouderen)

Beoogde doelen
-    Meer maatwerk in het aanbod van voorzieningen
-    Betere signalering en netwerksamenwerking rondom de problematiek
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost