Focusopgave

Kansengelijkheid in Oud-Oost


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Beschrijving focusopgave
In 2020 is in Oud-Oost een start gemaakt om op een integrale manier te kijken naar bovengenoemde situatie binnen het thema kansengelijkheid. Samenwerking tussen verschillende afdelingen van de gemeente maar ook de welzijnsorganisaties, buurtinitiatieven, scholen en het Ouder Kind Team is essentieel om een passend aanbod te kunnen bieden. Momenteel werken niet alle instanties voldoende samen aan een gezamenlijk doel. Om kansenongelijkheid te verminderen zal er een betere afstemming moeten worden gerealiseerd.

Binnen dit thema ´Kansengelijkheid´ is het van groot belang ter erkennen dat vooroordelen bestaan tussen bewoners en professionals in een gebied als Oud-Oost. Systematische barrières worden ervaren door bewoners. Deze ervaringen beïnvloeden de mate waarop zij gebruik kunnen en willen maken van het aanbod van de gemeente net als dat dit bepalend is in hoeverre de daadwerkelijke ervaringen van ongelijke behandeling erkend worden door de aanbieders.

In 2021 kan er geëxperimenteerd worden door op een vernieuwende manier te werken. Er zal met creatieve methodes betere samenwerking worden gefaciliteerd tussen de verschillende instanties en bewoners . Met als doel de ervaren kansenongelijkheid te verminderen.

Daarom gaan we inzetten om de ervaren ongelijkheid te benoemen en ter discussie te stellen. Dit gaan we doen op scholen, en bij het Ouder Kind Team. Ook de verschillende subsidiepartners en aanbieders van projecten en activiteiten in Oud-Oost gaan dit oppakken samen met de (jeugdige)bewoners. Ook is het essentieel om vanuit de bewoners en gemeenschappen zelf oplossingen te laten ontstaan om kansen van kinderen en jongeren in de buurt te verbeteren.

In 2021 gaan we ook aan de slag met gender budgeting. Dit is een strategie die gelijkheid tussen vrouwen en mannen bewerkstelligd door te focussen op de manier waarop publieke middelen (budgetten) worden ingezameld en besteed.

Dat het gebiedsplan Oud-Oost 2021 dit thema omarmt is om twee reden belangrijk
    De aandacht in het gebiedsplan bevordert de samenwerking van de verschillende gemeentelijke afdelingen die zich in de Dapperbuurt en Transvaalbuurt bezighouden met jeugd en jongeren en geeft ruimte voor het ophalen van vooroordelen en ervaringen die ongelijkheid bevorderen of in stand houden.
    Ten tweede is daarmee de ruimte en flexibiliteit van middelen uit het gebiedsplan inzetbaar om voornamelijk de verschillende buurtbewoners en lokale organisaties mee te nemen op dit thema.

Hen zelf te laten experimenteren, daarvan te leren, vernieuwen, opnieuw proberen en dan steeds weer koppelen met het aanbod dat al aanwezig is om kansenongelijkheid te verminderen. Samen analyseren wat er anders of beter kan. Benoemen waar de knelpunten zitten en de ervaringen negatief zijn vanwege institutionele barrières. Dit vraagt om flexibel inzetbare middelen en positief kritisch meedenkende partners.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost