Focusopgave

Duurzame leefomgevingAanleiding
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor veel Amsterdammers. In het gebied Indische Buurt, Oostelijk Havengebied zijn er veel bewoners en ondernemers die bereid zijn zich in te zetten voor een beter milieu, een circulaire economie en een groenere buurt. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen bovendien financiële voordelen hebben voor de bewoners zelf: door bijvoorbeeld hun woning energiezuinig te maken verlagen zij hun woonlasten. Zeker in een wijk als de Indische Buurt, waar veel mensen met een laag inkomen wonen, weegt dit mee.
In het Oostelijk Havengebied heeft de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied de ToekomstAgenda OHG 2025 opgesteld, met actiepunten gericht op een duurzamere omgeving. In de Indische Buurt is er een samenwerkingsverband met corporaties en de initiatiefgroep Samen Vooruit dat zich inzet voor duurzaamheid en vergroening. Ook vergroting van de biodiversiteit is een aandachtspunt.

Beschrijving focusopgave
In het kader van verduurzaming in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied richten wij ons op het vergroten van de bekendheid ervan onder bewoners, alsmede op de bereidheid om bij te dragen aan de agenda’s Amsterdam Klimaatneutraal en Circulaire Economie. We ondersteunen buurtinitiatieven, ver-spreiden informatie over de subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid en stimuleren het ver-duurzamen van woningen. In de Indische Buurt wordt een koppeling gemaakt tussen duurzaamheid en armoede. Door huishoudens duurzamer te laten leven, kan er op de kosten bespaard worden. De opgave is om dit aspect beter voor het voetlicht te brengen bij de bewoners van de Indische Buurt.

De duurzaamheidsprojecten in de Indische Buurt zijn in 2020 opgestart maar zullen in 2021 echt de uitvoe-ring in gaan. We starten met twee pilots, één in de Ambonpleinbuurt en de andere in de Sumatraplant-soenbuurt. De focus is dan om bewoners bewust te maken van mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen die ook financiële voordelen op leveren. In het Oostelijk Havengebied blijft de focus ongewijzigd.

Beoogde doelen:
- Een duurzamere en groenere woonomgeving met meer biodiversiteit.
- Bekendheid met en animo voor het onderwerp duurzaamheid bij bewoners.
- Lagere woonlasten voor bewoners met een klein inkomen.
- Uitvoeren van de aanbevelingen uit het HvA-onderzoek naar duurzaam gedrag in de Indische Buurt (onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam eind 2020).
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied