Update

Project-update bij Programma Focus op jeugd

Geplaatst op 5 oktober 2020, 09:52 uur , door Maureen Linthout
Project achter op planning

Zeeburgereiland

 

De komst van de Urban Sport Zone (USZ) in de Sportheldenbuurt is de belangrijkste ontwikkeling rondom jeugd voor het Zeeburgereiland in 2020. Vanuit het programma Focus Jeugd worden verschillende maatregelen gefinancierd, met name om dit in goede banen te leiden. Dit is aanvullend op inzet uit andere budgetten. De inzet uit het programma Focus Jeugd voor Zeeburgereiland in 2020 is  besteed aan inhuur van een partij die op het voetbalveldje met jeugd gaat voetballen. Zo leren we de jeugd kennen, wat een preventieve werking heeft om problemen met jongeren te voorkomen. Daarnaast zijn rond de Urban Sportzone een opslagcontainer, opbergboxen en EHBO spullen gefinancierd en verschillende culturele kinderactiviteiten in de buurt.

 

 

IJburg

 

De opgave voor IJburg hebben we in drie onderdelen gesplitst:

 

 

 

1. Ik woon in een leuke buurt: er zijn meer voorzieningen en activiteiten georganiseerd die specifiek gericht zijn op de jeugd. Dit hebben we gedaan door:

 

              Het preciezer bekijken van de (demografische) kenmerken van de jeugd, en van het bestaande aanbod. Op deze manier weten we beter wat de opgave is en welke activiteiten daar iets aan toevoegen.

 

              Het uitvoeren en uitbreiden van concrete projecten/activiteiten, zoals bijvoorbeeld Studio Freeland (Mobiele Muziekcontainer), MakersAteliers, laagdrempelige sportinloop.

 

              Behoefteonderzoek jeugd op IJburg: er is een digitale enquête verstuurd aan het netwerk (partnerorganisaties, bewoners etc.). Naar aanleiding van de enquête is er met een aantal respondenten telefonisch verder gesproken. Dit heeft een concreet aantal onderwerpen en focuspunten opgeleverd die aandacht vragen en waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen. Deels was het een bevestiging van onderwerpen die we in beeld hebben, zoals behoefte aan een hangplek, verbeteren van ouderbetrokkenheid en jongeren betrekken bij de stad. Volgend jaar toe te voegen aandachtspunten zijn: behoefte aan stages en werk, en preventieve inzet op jeugd jonger dan 15 jaar.

 

              Fysieke ruimtes: er zijn signalen dat er behoefte is aan ruimtes voor verschillende vormen van creativiteit (Talentencentrum) én scholen geven aan dat er soms lokalen niet gebruikt worden. We zoeken uit of cross-overs mogelijk zijn en/of samenwerking jongerenwerk en scholen voor wat betreft het gebruiken van ruimtes. Ook zijn de banden met het IJburg College aangehaald, dat heeft verbouwd en er zijn meer mogelijkheden zijn gekomen voor het combineren van activiteiten. 

 

 

2. Ik kan zelf meedoen: jongeren meer betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk en deze groep meer zeggenschap geven.

 

              Het project Jeugdraad is op IJburg gestart. Het idee is dat jongeren zelf actief een community vormen en gaan werken aan een project dat zij zelf organiseren, met eigen budget waarover de jongeren mogen beslissen. Dit onder begeleiding van Sociaal Cement en in samenwerking met het bestaande netwerk. Ook zijn hierbij twee werkervaringsplekken gecreëerd voor jongeren woonachtig op IJburg. Door Corona heeft dit onderdeel helaas veel vertraging opgelopen. Gelukkig zijn ze inmiddels gestart.

 

              Locatie Q&A Dynamo jongerenwerk (in Ytopia in de Witte Kaap): jongeren worden door jongerenwerkers actief betrokken bij de invulling en programmering van dit informatiepunt.

 

 

 

3. Ik ben een goede buur: Jeugdoverlast pakken we aan door een combinatie van preventie en repressie. De groep die nu opgroeit, willen we kennen, zodat tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

 

              Een positieve uitstraling vanuit jeugd ging uit van het project dat door SK Coaching in coronatijd is opgezet en waarbij jongeren actief waren bij het verspreiden van voedselpakketten. Een mooi voorbeeld waarin jongeren zelf bijdragen aan het opbouwen van goede relaties met buurtgenoten van andere leeftijden. Dit is niet iets wat je kunt afdwingen, maar zeker wel iets waar we volgend jaar nog meer aandacht voor willen hebben. Overlastsituaties is het domein waar jeugd en veiligheid in de lead is. De vraagstukken zijn vaak taai en kunnen voor bewoners meerjarig voor overlast zorgen. Op locaties waar overlast wordt veroorzaakt door jongeren, wordt er nauw samengewerkt door collega’s van jeugd en veiligheid, het gebiedsteam, de gebiedsbeheerder en de communicatieadviseur. Uiteraard altijd met betrokkenen in het gebied en waar nodig ook met politie. Onder meer gezamenlijke inzet bij de Willibrordschool, de Oeverzeggestraat en het Ed Pelsterpark.

 

              We willen inzetten op het realiseren van een alternatieve plek in de openbare ruimte waar jongeren geen overlast veroorzaken. Dit is tot nu toe niet gelukt, maar we blijven zoeken naar een geschikte locatie.

 

              De eerder geformuleerde ambitie om ouders meer te betrekken is dit jaar niet uit de verf gekomen en wordt in 2021 geagendeerd. Er valt te denken aan het starten van een project om ouderparticipatie te vergroten. Bijvoorbeeld door hen te betrekken als vrijwilliger bij het opzetten en/of begeleiden van projecten. Tevens willen we meer informatie ophalen over waar de behoeftes van ouders zelf liggen en hoe we hier zo goed mogelijk bij kunnen aansluiten. Dit gaan we doen in samenwerking met bestaande partners, zoals het Ouder en Kindteam (OKT) en Dynamo.

 

 

4. Positieve verhalen actief vertellen: Het delen van positieve verhalen maakt niet alleen inzichtelijk waar wij me bezig zijn vanuit de gemeente, maar het kan jongeren ook aansporen om mee te doen. Door jongeren aan ‘het werk’ te zien, kan dat enthousiasme oproepen bij andere jongeren. Daarnaast kan er door mond- tot mondcommunicatie een groep jongeren bereikt worden, die voor de gemeente nog niet bekend was . De jongeren verdienen een podium om te laten zien wat ze kunnen bereiken. We hebben hier aandacht aan besteed door berichten in verschillende media.