Project in gebiedsplan 2020   

Pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’

A
Geplaatst op 11 november 19, 22:32 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Meer kansen creëren voor kwetsbaren en ouderen om zelfstandig te blijven wonen

De pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’ is erop gericht de samenwerking tussen het woon- en zorgdomein te versterken zodat problemen bij kwetsbare bewoners vroegtijdig worden gesignaleerd. Waar nodig kunnen zij dan de juiste ondersteuning krijgen, het liefst laagdrempelig en in de buurt, om escalatie van problemen voor henzelf en de omgeving te voorkomen. 

De ervaring leert dat doorgaans pas melding wordt gedaan als de situatie heel schrijnend is of veel overlast oplevert voor bijvoorbeeld de buren. Om dit te voorkomen is het van belang dat deze bewoners eerder in beeld zijn, zodat er op tijd hulp of ondersteuning kan worden ingeschakeld. Woningcorporaties, die tenslotte makkelijk achter de voordeur komen bij hun huurders, kunnen daar een rol bij spelen 

Deze pilot is gestart door woningcorporatie Eigen Haard en HVO-Querido. Inmiddels zijn ook De Alliantie en Ymere, welzijnspartners en het stadsdeel lid van het projectteam.

Gewenst resultaat - Kwetsbare bewoners worden via het woon- en zorgdomein naar de juiste vorm van zorg en ondersteuning toe geleid, zowel formeel als informeel.
- Er is een aanpak opgesteld voor het delen van de uitkomsten van de pilot.
- Een leefbare buurt voor alle buurtbewoners.
1 project-update

Manon Schoneveld

2-okt-2020 14:40
Project afgerond

Achtergrond
De pilot ging in maart 2019 van start als spin off van de bijeenkomst "leefbaarheid in de wijk" van juni 2018. Doel van de pilot was om ervoor te zorgen dat bewoners en professionals uit het woondomein die achter de voordeur komen, potentiële zorg- en hulpvragen goed kunnen signaleren en ...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina