Het gebiedsplan voor Watergraafsmeer

Het Gebiedsplan 2020 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

Filter voorstellen op:

Trefwoord
Initiatiefnemer
Prioriteit
Wel/niet in plan
Wissen
21 projecten

Aandacht voor leefbaarheid en openbare ruimte Overamstel

Overamstel is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Het is een groot stedelijk gebied, wat betekent dat de gebiedsontwikkeling niet door het stadsdeel, maar door de directie Grond en Ontwikkelin...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Programmering maatschappelijke voorzieningen

De wijk Overamstel is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Delen van de wijk, zoals Amstelkwartier en Weespertrekvaart Noord, zijn inmiddels grotendeels bewoond. Andere delen zitten in een tran...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak zomerrecreatie Somerlust

In de zomer van 2019 is het recreatief gebruik van Somerlust toegenomen. Het stadsdeel heeft een aantal maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Deze maatregelen zijn na de zomer met de bewoners...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Ondersteunen vereniging Amstelkwartiermakers

Overamstel is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Het is een groot stedelijk gebied, wat betekent dat de gebiedsontwikkeling niet door het stadsdeel maar door de directie Grond en Ontwikkeling...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Buurtgerichte en integrale aanpak in buurten met veel problematiek

Het aantal zelfstandig wonende kwetsbare mensen (onder wie mensen met psychische klachten en mensen die eerder in een intramurale voorziening woonden) neemt toe, vooral in buurten met veel kleine en g...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Participatie en activering statushouders en andere kwetsbare groepen

Er woont inmiddels een grote groep statushouders in de Watergaafsmeer, in de wooncomplexen en individueel in de buurt. Het is van belang dat zij aansluiting vinden bij de samenleving, en om dat te ber...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Goede voorlichting over woningaanpassingen

Samen met de directie Wonen, corporaties en wijkzorgpartners zorgen we voor goede voorlichting en informatie over woningaanpassingen en regelingen op dit gebied. Een aantal activiteiten, zoals 'Amstel...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Versterken samenwerking informele en formele zorg

Een keerzijde van zelfstandig wonen is eenzaamheid, vooral bij alleenwonende ouderen met lage inkomens. In onder andere Betondorp is een groot percentage van de bewoners erg eenzaam. 

In samenwerking ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Vernieuwing van de Open Hof

De Open Hof is een verzorgingshuis in Amsteldorp. Het pand is verouderd en voldoet niet aan de eisen van deze tijd, mede omdat de bewoners intensieve zorg nodig hebben.

Er zijn in Amsterdam te weinig ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Transformatie Robert Kochplantsoen 19

Het complex op Robert Kochplantsoen 19 wordt door de directie Vastgoed verkocht. Bij de verkoop geldt als voorwaarde dat er woningen voor ouderen worden gerealiseerd (waarvan een deel in de sociale se...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Ondersteunen initiatieven van ondernemers, bewoners en sportverenigingen

Initiatieven van ondernemers, bewoners en sportverenigingen worden waar nodig ondersteund en gefaciliteerd.

Hiervoor is een gebiedsmakelaar beschikbaar.

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Bewonersgroep MeerEnergie

Bewoners van Middenmeer Noord hebben zich verenigd in de coöperatie MeerEnergie. Deze coöperatie wil in de toekomst de woningen in Middenmeer Noord gasloos maken. De aanleg van het warmtenet kan tegel...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanstelling van gebiedsmakelaar met specifieke aandacht voor klimaat en duurzaamheid

In de Watergraafsmeer tonen veel bewoners en ondernemers zich betrokken bij het thema 'duurzaamheid'. We zien veel initiatieven ontstaan, van het warmtenet in eigen beheer nemen tot kleine groeninitia...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Stichting Sociaal Kapitaal

De Stichting Sociaal Kapitaal is een nieuwe stichting die zich onlangs heeft gevestigd in een pand aan het Onderlangs. Zij wil graag iets betekenen voor buurtbewoners. 

De eerste gesprekken met deze s...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Welkom in Betondorp

In de Watergraafsmeer wonen inmiddels veel statushouders. De jongeren binnen deze groep, tot 27 jaar, wonen in wooncomplexen, samen met studenten en werkende jongeren, maar het aantal zelfstandig wone...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Integrale, buurtgerichte aanpak eenzaamheid

Uit de cijfers blijkt dat een groot percentage bewoners in Betondorp eenzaam is.

Met een integrale, buurtgerichte aanpak willen we eenzaamheid en armoede verminderen. We onderzoeken met partners en be...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak openbare ruimte Betondorp

In heel Betondorp wordt de openbare ruimte opgeknapt. Een deel is inmiddels klaar, maar de werkzaamheden zullen de komende twee jaar nog af en toe voor overlast zorgen.

We zullen alert zijn op overlas...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Sport en pleinenaanpak. Aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede

In Betondorp groeit een deel van de kinderen en jongeren op in armoede. Er zijn in de buurt vrijwel geen voorzieningen voor kinderen en jongeren en er is ook geen basisschool. De Watergraafsmeer besch...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Onderzoek naar mogelijkheden ouderenwoningen in renovatieblokken

In Betondorp, dat gekenmerkt wordt door een groot aantal goedkope, kleine huurwoningen, wonen van oudsher veel kwetsbare mensen. Door een stapeling van eigen bijdragen (voor zorgkosten, woningaanpassi...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Meer ontmoeting en behoud van winkels op de Brink

Het is ons streven om Betondorp aantrekkelijk te houden als woonbuurt, ook voor ouderen. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol, waaronder een passend voorzieningenaanbod en sociale cohesie. 

B...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

Wonen voor ouderen

Ruim een kwart van de bewoners in Betondorp is ouder dan 65 jaar en veel van hen hebben een laag inkomen. Juist deze groep woont al heel lang in deze buurt en wil er ook zo lang mogelijk blijven. Maar...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update