19 updates bij projecten in Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Project-update bij Ondersteunen vereniging Amstelkwartiermakers

7 oktober 2020, 10:13 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

Amstelkwartiermakers is een vereniging van bewoenrs en ondernemers in Amstelkwartier. Er worden veschillende activiteiten georganiseerd. De vereniging was een groot evenement aan het voorbereiden ter ...

Project-update bij Wonen voor ouderen

7 oktober 2020, 10:11 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

Ymere heeft ingestemd met een onderzoek naa rmogelijkheden om mensen met een toegenomen zorgvraag in Betond te laten wonen. Mogelijkheid van geclusterd wonen wordt onderzocht.

Project-update bij Onderzoek naar mogelijkheden ouderenwoningen in renovatieblokken

7 oktober 2020, 10:09 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

eigen Haard gaat groot onderhoud plegen. Woningen aanpassen blijkt moeilijk aangezien de voordeuren erg smal zijn en dus niet geschikt voor rolstoelen.

We zijn in gesprek om te kijken hoe er goede doo...

Project-update bij Bewonersgroep MeerEnergie

7 oktober 2020, 10:01 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

meerenergie heeft inmiddels  een groot aantal leden. Er wordt  gewerkt aan bekendheid in de buurt en het enthousiasmeren van mensen voor een gasloze buurt en een warmtenet in eigen beheer.

Project-update bij Aanpak openbare ruimte Betondorp

6 oktober 2020, 15:56 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

loopt volgens planning, meerjaren programma

Project-update bij Welkom in Betondorp

6 oktober 2020, 15:54 uur , door Joke van Vliet
Project achter op planning

In navolging van Amsteldorp is Dynamo in betondorp begonnen met huisbezoeken aan statushouders. Dit is gestopt vanwege Corona.

Project-update bij Stichting Sociaal Kapitaal

6 oktober 2020, 15:50 uur , door Joke van Vliet
Project afgerond

Sociaal Kapiltaal is gestart met een activiteit in februari. daarna zijn ze zeer actief geweest in 'Corona-initiatieven'. de ruimte is beschikbaar gesteld, er zijn maaltijden uitgedeeld. Tijdens de zo...

Project-update bij Aanstelling van gebiedsmakelaar met specifieke aandacht voor klimaat en duurzaamheid

6 oktober 2020, 15:49 uur , door Joke van Vliet
Project afgerond

is gestart september 2020

Project-update bij Ondersteunen initiatieven van ondernemers, bewoners en sportverenigingen

6 oktober 2020, 15:47 uur , door Joke van Vliet
Project achter op planning

Er is een inventarisatie gemaakt van alle initiatieven en kansen op het gebied van Duurzaamheid.

Vanaf begin septembeer is er een gebiedsmakelaar met specifieke expertise duurzaamheid gestart.

Een buu...

Project-update bij Transformatie Robert Kochplantsoen 19

6 oktober 2020, 15:45 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

Het pand is aangeboden aan de federatie voor woningbouwcorporaties. Habion is op dit moment de ontwikkelende partij.

vastgoed begeleid

Project-update bij Vernieuwing van de Open Hof

6 oktober 2020, 15:43 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

De Open Hof maakt plannen voor vernieuwing. Project wordt begeleidt door Stadsdeel. Er is overleg met Ymere over programma ouseren woningen.

 

Project-update bij Versterken samenwerking informele en formele zorg

6 oktober 2020, 15:41 uur , door Joke van Vliet
Project achter op planning

Overleg met Amsteldorp Actief en de Open Hof leverdeer op dat er behoefte was aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers over dementie.

Er is een trainer gevonden, maa rvanwege Corona is de tr...

Project-update bij Participatie en activering statushouders en andere kwetsbare groepen

6 oktober 2020, 15:33 uur , door Joke van Vliet
Project volgens planning

het project Sport Verbindt heeft via sportactiviteiten veel jonerne uit de woonprojecten bereikt. Er zijn een aantal jongeren doorgeleid naar verenigignen, bijvoorbeeld oa. scheidsrechters bij Zeeburg...

Project-update bij Buurtgerichte en integrale aanpak in buurten met veel problematiek

6 oktober 2020, 15:31 uur , door Joke van Vliet
Project achter op planning

Na een aantal meldingen is Ymere samen met de politie en het meldpunt Zorg en Overlast gestart met een buurtonderzoek.

Dit onderzoek is gesptopt vanwege Corona. Zo gauw als er weer meer mogelijk is ko...

Project-update bij Programmering maatschappelijke voorzieningen

6 oktober 2020, 15:28 uur , door Joke van Vliet
Anders

Planning voor maatschappelijke voorzieningen is gemaakt door OJZ.

Regelmatig overleg met de werkgroep Maatschappelijke voorzieningen.

Project-update bij Aandacht voor leefbaarheid en openbare ruimte Overamstel

6 oktober 2020, 15:22 uur , door Joke van Vliet
Anders

Veel aandacht voor de overlast in Somerlust. Vooral tijdens warme dagen is de overlast op het water en in het park enorm groot. Bewonersavond in maart en maatregelen zijn getroffen. Vanwege Corona zij...

Project-update bij Goede voorlichting over woningaanpassingen

5 oktober 2020, 10:54 uur , door Lian Doodeman
Project achter op planning


Er is gekozen om te focussen op in eerste instantie Betondorp en Amsteldorp, waar veel ouderen wonen in sociale huurwoningen. Nevendoel is om de ketensamenwerking tussen de partners op het gebied van...

Project-update bij Aanpak zomerrecreatie Somerlust

2 oktober 2020, 09:21 uur , door Irene Moes
Project volgens planning

Park Somerlust maakt onderdele uit van de Aanpak Overlast door Zomerrecreatie 2020. Deze aanpak is in april 2020 vastgetseld door het dagelijks bestuur. Doel van de aanpak is het bieden van de mogelij...

Project-update bij Integrale, buurtgerichte aanpak eenzaamheid

29 september 2020, 09:45 uur , door Jeannette Nijboer
Project achter op planning

We organiseren met de informele partners en professionals zorg en welzijn een bijeenkomst in oktober met als doel versterken signalering en netwerken rondom ouderen in Betondorp.

Tijdens de coronacri...