Project in gebiedsplan 2020
Idee

Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg

Geplaatst op 28 oktober 2019, 14:15 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland

Uitvoeren van het project Groene Oevers IJburg. De eerste oeverzone die we gaan aanpakken, is die van Steigereiland Zuid. Het gaat hier met name om het creëren van aantrekkelijke verblijfsruimte op de oever en het bevorderen van het gebruik van de steigers.

In 2019 is een begin gemaakt met de uitvoering van het ontwerp dat in samenspraak met buurtbewoners en ondernemers is gemaakt voor de grasstrook op en langs de dijk achter de bedrijven (Designstrip). In 2020 gaan we hiermee verder.

We organiseren een pilot met een zwemsteiger om te onderzoeken hoe we tijdens het zomerseizoen overlast door zwemmers aan de Vrijburgt-steiger kunnen verminderen.

Toelichting

Het project Groene oevers IJburg kent drie deelprojecten: 

A. De oevers: we werken op basis van het huidige beleid, dat helder wordt uitgelegd in een folder. Deze vormt de basis en argumentatie voor de aanpak van de oevers. We starten met het informeren van de bewoners en gaan in gesprek. Vervolgens maken we – binnen bestaand beleid en regelgeving – afspraken over hoe de oevers gebruikt en ingericht kunnen worden. Ook onderzoeken we de mogelijkheid of we permanent informatie kunnen geven over het beheer van de ecologische oevers, bijvoorbeeld in de vorm van informatieborden bij de oevers. Later (maar in principe wel voor het volgende zomerseizoen): handhaving van die afspraken over de oevers.
B. Eigenaarschap van de steigers: helderheid scheppen over eigenaarschap van de steigers en de daarbij behorende rechten en plichten in samenspraak met Vastgoed regelen;
C. Steigers conform vergunning: de aanpak van de steigers:  oproep tot afbouwen conform vergunning.
Het project start op Steigereiland-Zuid. Met de ervaringen die we opdoen op Steigereiland-Zuid gaan, we één voor één, op de ander eilanden aan de slag.

Vervolg uitvoering herinrichting van de oever achter Designstrip:

Dit deel van de oeverzone van Steigereiland-Zuid bestaat uit de grasstrook op en langs de dijk, die nu vooral wordt gebruikt als hondenuitrenplek. De bewoners van Steigereiland-Zuid hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer aantrekkelijke verblijfsruimte in hun buurt en meer plekken die toegang bieden tot het water. De oeverzone biedt de kans om aan deze behoefte tegemoet te komen. In 2019 is een begin gemaakt met de uitvoering van het ontwerp dat in samenspraak met buurtbewoners en ondernemers is opgesteld, en in 2020 gaan we hiermee verder.

 

Gewenst resultaat - Minder zwemoverlast.
- Gebruik van de oevers in overeenstemming met de uitgangspunten van ecologie, veiligheid en openbaarheid.
- Diverser gebruik van Oeverzone Steigereiland Zuid (Designstrip)
Deel dit:
2 project-updates

Geertje Spinder

28-jan-2020 11:39
Project volgens planning

Op 23 januari 2020 vond een eerste bewonersbijeenkomst plaats over de groene oevers van Steigereiland-Zuid. De bewoners zijn onderling in overleg gaan en hebben hun ideeën en wensen gepresenteerd. Over een aantal zaken waren de aanwezigen het vlot eens: de bootjes horen niet in de rietkragen en de g...

Lees meer

0

Open de update in eigen pagina

Geertje Spinder

2-okt-2020 10:04
Project volgens planning

Aan het begin van de zomer zijn er leefregels voor het gebruik van de oevers van Steigereiland Zuid opgesteld. Die hebben ertoe geleid dat de meeste bewoners veel prive eigendommen van de openbare oevers hebben weggehaald of aan de kant hebben geschoven. Dat is een mooie verbetering die de bewoners ...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina