Project in gebiedsplan 2021
Idee

Oeveraanpak

Geplaatst op 19 februari 2021, 17:25 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Op IJburg 1e fase zijn de eilanden ter bescherming tegen het buitenwater omringd met een primaire waterkering, aan de luwzijde ingericht als openbare ecologische ruimte. In de loop van de tijd is de inrichting van de oeverzones sterk gewijzigd en is bovendien het gebruik flink toegenomen. Toegang tot het water is belangrijk voor alle IJburgers, maar zonder goede regulering wordt door het intensieve gebruik de natuur aangetast en ontstaat op zomerse dagen overlast: veel mensen, vlakbij woningen, die luidruchtig plezier hebben in water en groen. We zetten de uitvoering van het ‘Plan van aanpak Inrichting en gebruik van groene oevers Ijburg’, dat in 2019 is vastgesteld, voort. Het plan heeft tot doel de toegang tot het water voor alle IJburgers te verbeteren, met behoud van de natuur en met oog voor de leefbaarheid van direct omwonenden. De situatie verschilt per eiland en voor elk eiland is een andere aanpak nodig.

Toelichting

De aandacht voor de oevers en steigers die in 2020 op Steigereiland Zuid heeft plaatsgevonden, breiden we in 2021 uit naar de Rieteilanden. De situatie verschilt per eiland, maar het uitgangspunt is steeds de oevers van IJburg zo toegankelijk mogelijk maken voor alle bewoners en bezoekers. Op plaatsen waar zomerrecreatie leidt tot overlast is stedelijke inzet wat betreft beleid en handhaving cruciaal. De aanpak bestaat verder onder meer uit het opstellen van gebruiksovereenkomsten ten behoeve van de steigers door vastgoed, met medewerking van VTH, het spreiden van reactie om overlast te verminderen, opstellen van leefregels door het stadsdeel en het vervolgens handhaven hierop door THOR. Ook worden informatieborden geplaatst over het ecologisch beheer van de groene oevers en de daar aanwezige natuurwaarden en eventueel plaatsen van borden met afspraken over leefregels voor het gebruik van de oevers. Stadswerken is hierin een belangrijke partner. Ten slotte worden vanuit het stadsdeel de ervaringen ingebracht in de stedelijke discussie over zwemmen in open water, met het doel meer mogelijkheden te creëren om zwemmen in open water beter te kunnen faciliteren.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat - We willen de recreatie in goede banen leiden en overlast aanpakken, onder meer door het bieden van meerdere gelegenheden, zodat recreatie zich kan verspreiden.
- Toegang tot en beleving van het water en de groene oevers verbeteren, met behoud van de natuur en oog voor de leefbaarheid van omwonenden.
- Balans tussen uitbreidende waterrecreatie en ecologische waarden in het gebied.
Deel dit: