30 updates bij projecten in Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Project-update bij Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt

14 januari 2021, 23:08 uur , door Pieter Klapwijk
Project achter op planning

Onderzoek is in afrondende fase en komt in februari 2021 naar

buiten

Project-update bij Fitnesstoestellen in de openbare ruimte

7 december 2020, 15:19 uur , door Geertje Spinder
Project afgerond

Stadsdeel Oost heeft een geschikte locatie gevonden op KNSM-eiland om een aantal openbare fitnesstoestellen te plaatsen. Bij het onderzoek zijn 8, mede door bewoners aangegeven, locaties bekeken. Het ...

Project-update bij Straatgerichte aanpak Javastraat

9 oktober 2020, 13:36 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Voor de Straatgericht aanpak in de Javastraat is de Javastraat in kaart gebracht en is er samenwerking met de ondernemersvereniging. Een volgende stap is om de pandeigenaren en bewoners te benaderen a...

Project-update bij Faciliteren pilots en duurzaamheidsinitiatieven in de Indische Buurt

9 oktober 2020, 13:32 uur , door Martine Koehein
Project achter op planning

Vanwege Corona heeft het project De Verrijkers stil gelegen.
Financiers trokken zich terug en daarom moesten de plannen noodgedwongen worden herzien.
We zijn nu in goed overleg met Stadsdeel Oost van st...

Project-update bij Zeeburgerkade

9 oktober 2020, 13:26 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

-    Status: dit project loopt goed al zouden betrokkenen sneller willen. Dat is niet mogelijk er komt ivm coronpas pas eind 2020 helderheid of de aangevraagde financiële middelen beschikbaar komen va...

Project-update bij Opfrissen en/of vergroenen Architectenbuurt

9 oktober 2020, 13:23 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Status: Dit participatieproject verloopt voorspoedig. Bewoners zijn zeer betrokken. Participatiebureau Wijkwiskunde heeft veelvuldig contact met hen. Diverse bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Op ba...

Project-update bij Maatregelen openbare ruimte rondom winkelcentrum Brazilië

9 oktober 2020, 13:12 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Project licht op schema. Middelen zijn geregeld, bewoners hebben hun stem uitgebracht en ontwerp van hun keuze gekozen, aannemer is in gereedheid, vergunningen zijn grotendeels geregeld, intern binnen...

Project-update bij Extra aandacht voor kwetsbare tieners

7 oktober 2020, 14:34 uur , door Leonie Huizinga
Project volgens planning

De voortgang is positief. Goede samenwerking van partijen onderling, groot bereik, goede begeleiding van jongeren, jongeren worden ingezet om zich in te zetten voor de buurt, cursussen (JSB) worden aa...

Project-update bij Doorontwikkelen Wijkkunde

5 oktober 2020, 13:30 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Zie voor de update de tekst van projectleider Lisa Franke.

Project-update bij Aanpak buurthuis en speeltuin Batavia

4 oktober 2020, 23:16 uur , door Martine Koehein
Project achter op planning

Tijdens de lockdown is het proces van de maatschappelijke aanbesteding stil komen te liggen. In deze tijd hebben de huidige gebruikers van buurthuis Batavia (Stichting Dappere Dames en Speeltuinvereni...

Project-update bij Groeninitiatieven gericht op vergroting van de biodiversiteit

4 oktober 2020, 23:09 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Er zijn diverse kleine groenprojecten gerealiseerd in zowel de Indische Buurt als in het Oostelijk Havengebied. Ook hebben bestaande tuingroepen een bijdrage ontvangen voor hun activiteiten. En is in ...

Project-update bij Extra aandacht voor kwetsbare tieners

4 oktober 2020, 23:04 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

SK Coaching heeft een opdracht gekregen om extra activiteiten te organiseren voor de (kwetsbare) tieners in de buurt.

Project-update bij Doorontwikkelen en digitaliseren van de Makkie

4 oktober 2020, 22:54 uur , door Martine Koehein
Project achter op planning

De digitalisering van de Makkie loopt achter op schema. De partij waar het Makkie team mee in zee moest gaan voor de digitalisering kon toch niet het product leveren dat nodig is voor de digitaliserin...

Project-update bij Vernieuwing Sumatraplantsoen

4 oktober 2020, 22:51 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Belangrijk uitgangspunt voor de vernieuwing van het Sumatraplantsoen is dat het een plantsoen moet worden waar iedereen zich thuis voelt, het moet uitnodigen om naar toe te gaan en bewoners moeten zic...

Project-update bij Voortzetten en inbedden pilot 'Passend wonen voor ouderen'

4 oktober 2020, 17:43 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

De wooninformatiemarkt die gepland stond voor het voorjaar 2020 kon vanwege het Covid-19 virus niet doorgaan. Om ouderen toch op maat te kunnen informeren zijn we in september 2020 gestart met de bust...

Project-update bij Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt

4 oktober 2020, 17:40 uur , door Martine Koehein
Project achter op planning

Het onderzoek van HvA naar handelingsperspectief voor duurzaam gedrag in de Indische Buurt is door Corona wat vertraagd geraakt. Inmiddels zijn er veel interviews gehouden in de buurt. De voorlopige r...

1

Project-update bij Aanval op armoede in de Indische Buurt

4 oktober 2020, 17:38 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

Onder de vlag van Samen Vooruit worden in samenwerking tussen buurtorganisaties, civic, wpi en stadsdeel Oost nieuwe methodes en infrastructuren te ontwikkeld om bestaande netwerken van informele zorg...

Project-update bij Onderzoek naar angst bij basisschoolkinderen

4 oktober 2020, 17:28 uur , door Martine Koehein
Project volgens planning

In het eerste kwartaal van 2020 hebben de scholen aangeven dat uit hun laatste onderzoek bleek dat de angst die een jaar eerder naar boven kwam nu niet zichtbaar was. De conclusie was dat de angst die...

Project-update bij De jongerentafel inzetten voor samenwerking in de buurt

2 oktober 2020, 17:20 uur , door Karen Soeterik
Project afgerond

Door Corona is het niet gelukt om fysieke jongerentafels te organiseren. Er zijn online bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er een wekelijkse hotline voor jongeren georganiseerd die behoefte heb...

Project-update bij Accommodatie Gouden Ei voor jongeren uit de buurt

2 oktober 2020, 15:42 uur , door Roland de Ruiter
Project afgerond

Vanaf het najaar van 2019 heeft korte tijd Jongerenwerk van Dynamo gebruik gemaakt van 't Gouden Ei. Op dit moment is de school weer in gebruik (door het MLA).

Project-update bij Pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’

2 oktober 2020, 14:40 uur , door Manon Schoneveld
Project afgerond

Achtergrond
De pilot ging in maart 2019 van start als spin off van de bijeenkomst "leefbaarheid in de wijk" van juni 2018. Doel van de pilot was om ervoor te zorgen dat bewoners en professionals uit he...

Project-update bij Age Friendly OHG

2 oktober 2020, 14:33 uur , door Karin van Erning
Project achter op planning

Het project komt op gang in nauw overleg met de Buurtcoöperatie OHG.

Omdat er mensen van verschillende afdelingen bij betrokken zijn (openbare ruimte, fysiek beheer)

kost het wat langere tijd om tot e...

Project-update bij Doorontwikkelen Wijkkunde

2 oktober 2020, 13:54 uur , door Lisa Franke

Wijkkunde ondersteunt dit jaar ook initiatiefnemers van Oost Begroot  bij het indienen van hun plannen. Daar zijn we in maart - juni erg druk mee geweest. We hebben uiteindelijk contact gehad met 19 i...

Project-update bij Faciliteren duurzaamheidsinitiatieven door de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied

2 oktober 2020, 11:55 uur , door Aad Verkleij
Project volgens planning

Het project loopt naar verhouding goed, maar wordt ernstig gehinderd door de corona-perikelen. De Weggeefkraam en Repatafel hebben we tot en met maart nog kunnen organiseren, in december was dit een s...

Project-update bij Fitnesstoestellen in de openbare ruimte

2 oktober 2020, 09:55 uur , door Geertje Spinder
Project volgens planning

Stadsdeel Oost heeft een geschikte locatie gevonden op KNSM-eiland om een aantal openbare fitnesstoestellen te plaatsen. Bij het onderzoek zijn in eerste instantie 8, mede door bewoners aangegeven, lo...

Project-update bij Beheersbare zomerdrukte op populaire recreatieplekken

2 oktober 2020, 09:06 uur , door Irene Moes
Project volgens planning

De locaties Bogortuin en Recreatiesteiger Borneokade maken onderdeel uit van de Aanpak Overlast door Zomerrecreatie 2020. Deze aanpak is in april 2020 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Doel van ...

Project-update bij Verstevigen en uitbreiden Vreedzame Wijk Indische Buurt

2 oktober 2020, 08:52 uur , door Bas Zwiers
Project achter op planning

Het was een grote uitdaging dit jaar, mede door de corona. De sluiting van de scholen maakte het onmogelijk om een KinderRaad uit te voeren. Ook was het moeilijk om in deze wisselende situatie om te w...

Project-update bij Borneolaan

29 september 2020, 08:25 uur , door Inge Smit
Project afgerond

Het grasveld in de Dirk Vreekenstraat is veranderd in een prachtig plantsoen met vaste planten met een robuuste picknickset gemaakt van Amsterdamse bomen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

In de ...

Project-update bij Aanpak van de drukte op de Piet Heinkade

21 februari 2020, 09:24 uur , door Linda Rietdijk
De stapeling van drukte op de Piet Heinkade wordt onderzocht. Er wordt gekeken welke stedelijke programma's kunnen bijdragen in het zoeken naar oplossingen hiervoor zoals het vergroenen van de Piet He

Project-update bij Fitnesstoestellen in de openbare ruimte

13 januari 2020, 11:02 uur , door Geertje Spinder
Project volgens planning
In 2019 is van verschillende locaties onderzocht of deze geschikt zijn om fitnesstoestellen te plaatsen. In 2020 wordt dit onderzoek voorgezet. Daarnaast is onderzocht of fitnesstoestellen in de ope