Locatie

Geheel Oud-Oost

Oranje-Vrijstaatplein 2

Contactpersonen van Geheel Oud-Oost

Joost van der Klein

Platanenweg, Joubertstraat
Projecten m.b.t. Geheel Oud-Oost

Wijkgerichte aanpak eenzaamheid

De basisvoorzieningen bereiken nog niet alle potentiële deelnemers in Oud-Oost. Er is relatief veel e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Aandacht voor overlast rond horeca

De horeca overlast in Oud-Oost lijkt toe te nemen, met name rond nieuwe horeca. Samen met bewoners, ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Aanpak afval hotspots

In Stadsdeel Oost zijn er 36 hotspots locaties. Dat zijn afvallocaties waar structureel sprake van v...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Aanpak fietsendiefstal

Voor 2018 gaan we ter preventie van fietsendiefstallen inzetten op minimaal 2 fietsgraveeracties ism...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Aanpak rattenoverlast

Net als in andere delen van de stad is er ook in Oud-Oost overlast van ratten. De GGD doet aan de be...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gev...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

3 updates

Afval-milieucoaches

In Oud Oost willen we graag de Afval-milieucoaches continueren. De focus ligt op de aanpak hotspots a...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Alle fietspaden van rood asfalt!

In Oud-Oost worden nog steeds fietspaden aangelegd met tegels. Die tegels liggen binnen de kortste k...

4 reacties

Alliantie Wijkzorg in Oud-Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Basisscholen in Oud-Oost

In 2018 willen we de relatie en de samenwerking met de basisscholen in Oud-Oost versterken. We zien ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Beter gebruik armoedevoorzieningen door jeugdigen uit minima huishoudens

Het bereik van de voorzieningen ligt laag in Oud Oost. In 2018 willen we inzetten op beter gebruik v...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Buurtplatforms

In alle buurten van Oud-Oost vinden in 2018 platformbijeenkomsten plaats. Doel van deze bijeenkomste...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Buurtplatforms Oud-Oost

In de verschillende buurten van Oud-Oost vinden in 2017 platform bijeenkomsten plaats. Doel van deze...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

De fiets in drukke buurten

Het nieuwe Meerjarenprogramma Fiets (MJPF) kent drie thema's: 1. comfortabel doorfietsen; 2. fietspa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

2 updates

Duurzaamheidssubsidies voor gemengde VvEs, en woningbouwverenigingen stimuleren om te verduurzamen

Gemengde VvEs waarbij woningbouwverenigingen een meerderheid hebben ten opzichte van individuele kop...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

10 reacties

1 update

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen. Dat zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Fietsparkeren in drukke buurten

De druk op de openbare ruimte is groot in Oud-Oost. De drukte heeft tot gevolg dat er vaak te weinig...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

4 reacties

2 updates

Flexibel gebruik openbare ruimte

De openbare ruimte in Oud-Oost wordt intensief gebruikt. Wandelen, fietsen, scooteren, hooveren, rij...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Gebiedsgericht Veilig werk in de wijk

De 25 klantmanagers van Werk Participatie en Inkomen (WPI)-afdeling Oost voeren klantgesprekken geri...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Got a story to tell

In de huidige polariserende samenleving is in toenemende mate sprake van negatieve framing van jonge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

4 reacties

2 updates

Grastegels

Vervanging van de bestrating op parkeervakken door grastegels. Grastegels zijn betonnen of kunststof...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

48 reacties

2 updates

Het wijkpedagogisch klimaat

Het wijkpedagogisch klimaat blijft prioriteit in Oud-Oost. Wij nodigen ouders/buurtbewoners uit om m...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Infrarood safari "ik zie wat jij niet ziet""

De duurzaamheidsgroep van platform Transvaal wil een infraroodsafari in Amsterdam Oost houden voor h...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

2 updates

Inzicht in de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen wijk.

We doen onderzoek naar de vraag hoe de vrijwilligers van Oud-Oost actiever kunnen worden in hun eige...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Jongeren activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

Door de sluiting van buurtcentrum Transvaal is er gebrek ontstaan aan een plek voor oudere jeugd, da...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Jump- In 2017

Vanuit de Aanpak Gezond Gewicht is het wenselijk dat in Oud-Oost alle scholen - die hiervoor in aanm...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Jump-in en beweegaanbod jonge kinderen.

In het kader van de buurtaanpak  “Zo blijven wij gezond” is het wenselijk dat in alle scholen - die hie...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 updates

Leefgemeenschap voor oud en jong

Een brede woongroep formeren die divers is samengesteld en oog heeft voor elkaars geluk en leed. Ond...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

M3

De Kids van Amsterdam Oost wil samen met een groep jongeren een film maken waarin ze allemaal een ro...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Nulmeting signalen van overlast door verward gedrag

Onze partners, zoals buurtinitiatieven of wijkagenten, zetten zich in om Amsterdammers die moeilijke...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Ondersteuning ondernemers Oosterparkbuurt, Transvaal en Weesperzijde

Ondernemersverenigingen kunnen in 2017 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals voor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Onderzoek accommodaties Oud-Oost in het licht van basisvoorzieningen

Het uitvoeringsprogramma van maatschappelijke accommodaties wordt geactualiseerd. Nieuw beleid rond ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

3 updates

Openbare ruimte initiatieven

Buurtbewoners kunnen verzoeken indienen tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Opleidingen in sport voor bewoners

We leiden een aantal bewoners op tot Leider Sportieve Recreatie. Doel is de sportkracht in de wijken...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Opstarten Bedrijven Investerings Zones (BIZ)

In een aantal winkelstraten in Oud-Oost zijn de ondernemers gestart met het oprichten van een Bedrij...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Passend beweegaanbod voor volwassenen en senioren

We hebben specifiek aandacht voor volwassenen/senior bewoners door een passend beweegaanbod voor dez...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Perspectief criminele jongeren

Inzet op het bieden van perspectief aan overlastgevende/criminele jongeren middels op maat doorgelei...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Preventie inbraak woning

Terugdringen van het aantal woninginbraken doen we in 2017 door:

  • Buurtpreventie: deur aan deur voor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Sleuteljongeren inzetten als (ambulant) assistent tienerwerker

In Oud-Oost wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder begeleidi...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Spoortaluds van Oud Oost: groen, spelen en bewegen

We gaan een onderzoek doen naar groenstroken langs het spoor. Doel hiervan is er achter komen waar w...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Sport en bewegen Volwassenen

Met name in de Oosterpark-, Transvaal- en Dapperbuurt is aandacht nodig voor volwassen- en ouderensp...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Taaltoppers! Een project van Springlevend Dapper

Met Springlevend wordt de leefbaarheid in de wijk verbeterd, door de inzet van studenten. In 2018 zi...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Toenemende drukte in de openbare ruimte

Er is een toenemende druk op de beschikbare ruimte in Oost. Denk aan de behoefte aan speelruimte, ba...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Verbetering groen op en langs de spoortaluds

In Oud-Oost zijn meerdere treinsporen met taluds vol groen. Dit spaarzame groen, in de stenige buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Vergroenen Oud-Oost

Bewoners faciliteren we in het verwezenlijken van groeninitiatieven.
Het vergroenen van Oud-Oost dra...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Vergroenen van Oud-Oost

Bewoners en ondernemers faciliteren we in het verwezenlijken van groeninitiatieven.

Het vergroenen v...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

5 reacties

2 updates

Versterken van de samenhang en samenwerking tussen de (zorg) ketens in Oud-Oost

Versterken van de samenhang en samenwerking tussen de (zorg) ketens in Oud-Oost: wijkzorg, samendoen...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Wijkpedagogisch klimaat Transvaalbuurt

In 2016 is het buurtoverleg jeugd gestart in de Dapperbuurt. Een thema van het overleg was het wijkp...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Zicht op ouderen & mensen met psycho-sociale problematiek

De basisvoorzieningen bereiken nog niet alle potentiële deelnemers in Oud-Oost. Er is relatief veel e...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Zo blijven wij gezond

Samen met bewoners en ondernemers willen we meer jongeren op gezond gewicht krijgen en een gezonde l...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates